Verzend Informatie

Artikel 5. Leveringen
5.1 De Webondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken/diensten. 
5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Webondernemer kenbaar heeft gemaakt.
5.3 Indien levering van een bestelde zaak/dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal de Webondernemer zich inspannen om een vervangende zaak/dienst beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak/dienst wordt geleverd. De kosten van retourzending van een zaak zijn in dit geval bij inroeping van het Herroepingsrecht voor rekening van de Webondernemer. 
5.4 Het risico met betrekking tot de zaken/diensten gaat op het moment van levering op de Klant over. 
5.5 De Webondernemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van de Webondernemer. 
5.6 Verzending zal (mits op voorraad) binnen zeven (7) werkdagen plaatsvinden indien aan het gestelde in artikel 2 en 4 is voldaan. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende zaak. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven. 
5.7 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan de Webondernemer kan worden toegerekend. Bij bestelling van door de Webondernemer te leveren zaken/diensten dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat de Klant aan de Webondernemer heeft opgegeven.
5.8 Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De Webondernemer kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.9 De Webondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door enige door de Webondernemer ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.
5.10 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30)dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Webondernemer zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
5.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt de Klant vooraf ingelicht. De Klant heeft dan de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.12 De Webondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.